Relasjonsbyggeplasser er rett og slett alle ste­der det opp­hol­der seg mer enn et men­nes­ke. Vi går for opp­legg og til­bud som vi vet ung­dom­me­ne kan lyk­kes i og tri­ves med. Det er ung­dom­me­ne selv som er i fokus med det po­si­ti­ve de har i seg, for­tel­ler Jarle. – Ung­dom­me­ne har for­skjel­li­ge be­hov.Canada Goose i stockholm Noen tren­ger å øve på å tape. Noen dem­pes, andre løf­tes. Men alle tren­ger å vite at de er ver­di­ful­le, fort­set­ter han.Ung­dom­me­ne i BRUS er i den al­de­ren der det å stik­ke seg ut kan være skum­melt, og mye opp­le­ves som pin­lig og flaut. Det alle øns­ker seg, er et trygt nett­verk og å ha ven­ner rundt seg. Mange har vel­dig mange ven­ner.

Andre har ikke det. Det er vik­tig å for­mid­le at an­tall ven­ner ikke er det vik­tig­ste,Canada Goose i stockholm og ska­pe trygg­het på at man kanskje ikke tren­ger så mange, bare man blir sett av de man har, sier Jarle. Vår tolk­ning av fore­byg­gen­de ar­beid strek­ker seg litt utenfor den van­li­ge må­ten å ten­ke fo­re­byg­ging på, der man set­ter inn til­tak når noe er i ferd med å skje rundt en elev eller en elev­grup­pe. BRUS me­ner at fore­byg­gen­de ar­beid er den job­ben man leg­ger ned for å slip­pe å kom­me til et punkt der noen be­kym­rer seg, fort­set­ter han.

Opp gjennom åre­ne har det vært mange uli­ke ak­ti­vi­te­ter i BRUS-regi. Si­den ele­ve­nes in­ter­es­ser i høy grad er med på å be­stem­me inn­hol­det, er det na­tur­lig at noen ak­ti­vi­te­ter for­svin­ner, mens andre be­står år etter år.En pe­ri­ode had­de vi mange som var in­ter­es­sert i å teg­ne.Canada Goose i stockholm Da had­de vi en egen grup­pe for dem. Akvariefiskgruppe har vi hel­ler ikke mer, sier Jarle.Noe som imidlertid fort­satt er like po­pu­lært etter ti år, er mor­gen­bad. Hver tors­dag, fra klokka seks om mor­ge­nen, mø­ter en grup­pe ele­ver for å ta en duk­kert og spi­se fro­kost sammen etterpå.Det­te er god fol­ke­hel­se, og skik­ke­lig ko­se­lig. Og så må jeg si at det er litt mor­somt å høre for­eld­re suk­ke litt over at ung­dom­me­ne står for tid­lig opp, smi­ler mil­jø­ar­bei­de­ren.