Hvis det du kjøper blir levert for seint, eller det viser seg at det har en feil, kan du gå til selgeren og kreve prisavslag, heving av kjøp eller omlevering etter reglene i kjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller vanlig kontraktsrett.Hvis kredittyteren er en annen enn selgeren, kan du velge å rette dine krav til ham. Kravet til kredittyteren kan du komme med samtidig eller rett etter at du har klaget til selgeren. Bruker du for eksempel Kjøpekort, har du altså et krav både mot selgeren og mot Gjensidige, som utsteder Kjøpekort.Du kan vanskelig kreve at den som har gitt deg kreditt, når det ikke er selgeren, skal reparere varen eller levere ny vare. Men du kan kreve prisavslag, nekte å betale det du skylder, eller kreve å få pengene tilbake. Da må du først ha klaget til selgeren og deretter innen rimelig tid til kredittyteren.

Hvis du f.eks. betaler ett eller flere avdrag for seint, får du først et purrebrev fra den som har gitt deg kreditten. Oversitter du betalingsfristen som er satt i purrebrevet, kan kredittyteren si opp hele kredittavtalen og kreve at du betaler hele gjelden.Selgeren, eller den som har gitt deg kreditt, kan kreve panterett i det du har kjøpt, salgspant. Er en ting solgt med salgspant, og kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser, kan den som har gitt kreditten, kreve tingen tilbakelevert.

Hvis du betaler en vare eller tjeneste med kredittkort, er dette også et kredittkjøp. For å kunne bruke kredittkort, må du først inngå en kontokredittavtale med den som gir deg kreditten. En slik avtale går ut på at du får en bestemt sum, f.eks. 10.000 kroner, til kjøp, uten at det på forhånd er bestemt når eller hva du skal kjøpe. Beløpet kan du disponere til ett eller flere kjøp, men du må sørge for at det avtalte beløpet ikke overskrides. En overskridelse er et brudd på avtalen du har med den som har gitt deg kreditten, og han vil da ha rett til å kreve f.eks. ekstra rente, oppsigelse av avtalen, eller gjøre andre tiltak for å trygge sine midler.